Data powrotu
Ukryj mapę
 

OPŠTI USLOVI ONLINE PRODAJE KARATA PUTEM SISTEMA TEROPLAN KARTE koji će u daljem tekstu biti označeni kao Opšti uslovi prodaje putem sistema TEROPLAN KARTE ili kao Opšti uslovi prodaje

U ovim Opštim uslovima prodaje, svako određivanje u pogledu sistema TEROPLAN KARTE primenjuje se na prodaju karata putem interneta.

   
 1.  Uslovi korišćenja sistema TEROPLAN KARTE su sledeći:  

   
 1.  Prihvatanje ovih Opštih uslova prodaje putem sistema TEROPLAN KARTE, koji takođe, sačinjavaju izjavu o nameri i uspostavljaju zakonske obaveze između Korisnika i Teroplana i prevoznika, kao i  

   
 1.  Ispunjavanje sledećih tehničkih uslova:  

 2.  Pristup internetu,

 3.  Instaliranje u sistem sledećih programa: Internet Explorer, Firefox, ChromeOpera ili Safari browser, koje je proizvođač pustio u opticaj u periodu ne više od dve (slovima: dve) godine pre datuma kupovine Karte, ili kompatibilan veb pretraživač,  

 4.  Omogućavanje JavaScript-a u veb pretraživaču,

 5.  Povezivanje efikasnog štampača na sistem, koji može da štampa u A4 formatu slike u uspravnom položaju sa rezolucijom od barem 300 dpi ili, ukoliko se navedene karte prodaju u vidu SMS poruke, obezbeđivanje broja mobilnog telefona na koji će karta biti poslata u vidu SMS poruke.

   
 1.  Ukoliko Korisnik ne prihvati ove uslove u potpunosti i/ili ne ispunjava tehničke uslove, nije moguća dalja upotreba ovog sistema.  

 Poglavlje 1 Opšte odredbe

 Član1.

 Obim primene

   
 1.  Opšti uslovi prodaje sistema TEROPLAN KARTE primenjuju se na kupovinu karata i rezervaciju mesta za usluge prevoza koje pružaju prevoznici, koji su potpisali ugovor sa Teroplanom u svrhu organizacije prodaje karata putem Kanala informisanja uključujući i prodaju putem interneta. Štaviše, Opšti uslovi prodaje putem sistema TEROPLAN KARTE isključivo se primenjuju na ona putovanja koja su označena od strane prevoznika kao putovanja za koje je omogućena online prodaja karata. Opštim uslovima prodaje sistema TEROPLAN KARET definisano je sledeće:

   
 1.  Uslovi korišćenja sistema TEROPLAN KARTE;

 2.  Pravila u vezi sa:

   
 1.  Rezervacijom karata i sedišta,

 2.  Zaključivanjem ugovora o prevozu,

 3.  Izmenom unetih podataka koji se odnose na ugovor o prevozu,

 4.  Odustankom od ugovora o prevozu,

 5.  Povraćajem novca u slučaju neiskorišćenih elektronskih karata, kao i u vezi sa podnošenjem i obradom predloga,

 6.  Izdavanjem faktura;

 7.  Pravima i obavezama Platioca, Putnika, Teroplana i Prevoznika.

   
 1.  Izrazi koji se koriste u Opštim uslovima prodaje putem sistema TEROPLAN KARTE imaju sledeće značenje:  

   
 1.  Teroplan - Teroplan d.o.o. Beograd sa sedištem u Novom Beogradu, ul. Zelengorska 1G, matični broj: 21247502; PIB: 109814191, šifra delatnosti: 4791, naziv delatnosti: Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta.

 2.  Sistem online prodaje karata (system TEROPLAN KARTE) – sistem koji omogućava licu koji se ovde registruje ili licu koje unosi neophodne lične podatke pre kupovine karte, koje će se u daljem tekstu označavati kao Platilac, da zaključi ugovor o prevozu, u njegovo ime ili u ime trećeg lica, koje će u daljem tekstu biti označeno kao Putnik;  

 3.  Platilac – lice koje vrši online uplate ili dodaje novčana sredstva (fondove) u svrhu pokrivanja budućih uplata;  

 4.  Online plaćanje – uplata određenog novčanog iznosa korišćenjem:

   
 1.  Platne kartice, lične ili koje pripadaju nekom društvu, u čije ime je zaključen ugovor o prevozu (isključujući anonimne korporativne kartice),  

 2.  Online bankovni transfer, ili

 3.  Druge metode plaćanja koje podržava system TEROPLAN KARTE. Podržavani standardi kartice kao i online transferi naznačeni su tokom procesa kupovine karte na sajtu teroplan.rs ili drugim domenima koji su u vlasništvu Teroplana;  

   
 1.  Ugovor o prevozu – ugovor koji Platilac zaključuje sa Prevoznikom u svrhu transporta lica;  

 2.  Putnik – lice za koga je online karta kupljena i čiji je datum na kartu stavio Platilac.  

 3.  Elektronska karta ili Karta – lični dokument kojim se potvrđuje zaključivanje ugovora o prevozu, i koji predstavlja kombinaciju karte u jednom pravcu sa rezervacijom sedišta (sedišta nisu numerisana), koju je Platilac pojedinačno odštampao ili ju je dobio u vidu SMS poruke, nakon izvršene uplate; Karta daje pravo jednom licu da zauzme sedište, ali koje će sedište dobiti – to određuje vozač vozila ili drugo ovlašćeno lice kao što je kontrolor karti.  

 4.  Verifikacioni kod – niz brojeva i znakova koji se nalaze na svakoj voznoj karti, a koji omogućava proveru autentičnosti karte u slučaju da kontrolor nema listu za rezervaciju sa imenima putnika koji su kupili karte putem sistema TEROPLAN KARTE. Verifikacioni kod takođe, može biti prikazan na karti u obliku dvodimenzionalnog koda koji se može automatski proveriti ukoliko se skenira odgovarajućim uređajem koji koristi odgovarajući softver.

 5.  Bankovni račun Teroplana – bankovni račun koji pripada Teroplanu, na koji Platilac prenosi novac korišćen da se pokriju predstojeće uplate koje će biti izvršene putem TEROPLAN naloga Money Box ukoliko je ovaj način plaćanja dostupan.  

 6.  Money Box nalog TEROPLANA online nalog Platioca u sistemu TEROPLAN KARTE kojim se omogućava kupovina Karata. TEROPLANOV nalog Money Box sadrži digitalni zapis o prenetim i nekorišćenim fondovima Platioca na Teroplanovom bankovnom računu.

 7.  Raspoloživi fondovi – novčana sredstva (fondovi) koje Platilac prenosi na Teroplanov bankovni račun koja nisu korišćena za kupovinu Karata.  

 8.  Money Box fondovi – novčani iznos, ne više od 500 EUR (slovima: pet stotina) ili približno toj sumi, a koji je prenet od strane Platioca na Teroplanov bankovni račun u svrhu pokrivanja predstojećih kupovina Karata koje će biti obavljene putem TEROPLANOVOG naloga Money Box.

 9.  Cenovnik – cene za prevoz jednog ili više lica određene od strane Prevoznika i dodeljene za datu rutu (odlazak i povratak sa putovanja) ili putovanje. Broj karata koje se mogu kupiti po cenovniku je ograničen. Svakog puta, Prevoznik označava broj Karata raspoloživih za prodaju po cenovniku. Odredbe u vezi sa cenovnikom za prevoz putnika kao i cene karata određene su od strane Prevoznika.

 Član 2.

 Uslovi korišćenja sistema TEROPLAN KARTE

   
 1.  Platilac, koji ima nameru da prvi put koristi system TEROPLAN KARTE mora da se:  

   
 1.  Registruje u sistem i da u prijavu za registraciju unese:  

   
 1.  Korisničko ime i lozinku,

 2.  Lične podatke, t.j.:

   
 •  Ime i prezime kao i tačnu adresu sa poštanskim brojem,

 •  Email adresu,

 •  Vrstu i broj ličnog dokumenta, na zahtev Prevoznika,  

 •  U slučaju da se Društvu izdaje faktura sa PDV-om, naziv i adresu tog Društva kao i poreski identifikacioni broj ili druge podatke propisane zakonom,  

 •  Ukoliko se karta izdaje u vidu SMS poruke, broj mobilnog telefona na koji bi trebalo poslati ovu kartu,  

 •  Broj mobilnog telefona, kako bi se omogućio kontakt u slučaju sporadičnih događaja kao što je kvar na autobusu.  

 
   

   Ili da pruži neophodne lične podatke svakog puta pre kupovine karte.  

   
 1.  Prihvati Opšte uslove prodaje putem sistema TEROPLAN KARTE.  

 2.  Pristane na obradu ličnih podataka.  

   
 1.  Kako bi obavio online prodaju karte, Platilac bi, takođe, trebalo da se svakog puta uloguje na sistem unošenjem korisničkog imena i lozinke, ili da pruži neophodne lične podatke kao i da:  

   
 1.  Prihvati Opšte uslove prodaje putem sistema TEROPLAN KARTE.  

 2.  Pristane na obradu ličnih podataka.  

   

   2.1.Zaštita privatnosti korisnika

   U ime [www.teroplan.rs] obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni [u firmi Teroplan DOO Beograd-Novi Beograd] kao (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

   

   

 Poglavlje 2 Komercijalni termini

 Član 3.

 Rezervacija karata i sedišta

   
 1.  U sistemu TEROPLAN KARTE, korišćenjem teroplan.rs ili drugih domena koji su u vlasništvu Teroplana, Korisnik može da obavi kupovinu karte, svakog dana 7 dana nedeljno, 24 sata dnevno. Izuzetak jeste vreme tokom kojeg se vrši ažuriranje vebsajta. Vreme tokom kojeg Korisnik može da rezerviše kartu za dato putovanje određuje Prevoznik.  

 2.  Rezervacija karata i sedišta, između ostalog, sastoji se od utvrđivanja:

   
 1.  Rute ili autobuske linije (mesta polaska, mesta dolaska),

 2.  Datuma polaska,

 3.  Vremena polaska,

   

   A zatim se:

   
 1.  Utvrđuje broj lica za svaki od raspoloživih cenovnika i/ili lica koja imaju pravo na popust (,,broj lica prema cenovniku sa popustom’’),

 2.  Označava ime i prezime kao i broj identifikacione isprave Putnika, ukoliko to zahteva Prevoznik, itd.  

 Član 4.

 Zaključivanje ugovora o prevozu

   
 1.  Ugovor o prevozu Platilac zaključuje sa Prevoznikom posredstvom sistema TEROPLAN KARTE, dok Teroplan vrši prodaju voznih karata Platiocu, za koju prodaju je ovlašćen od strane Prevoznika. Zaključivanje ugovora o prevozu obavlja se vršenjem online plaćanja (nakon potvrde o uplati) Putem sistema TEROPLAN KARTE, Teroplan omogućava Platiocu da odštampa Elektronsku kartu koja mu je poslata mejlom u PDF formatu, odnosno šalje Platiocu Elektronsku kartu u vidu SMS poruke. Elektronska karta je dokaz da je zaključen ugovor o prevozu sa Prevoznikom.  

 2.  Operator zadužen za online uplate je Teroplan ili partner sa kojim je Teroplan sklopio sporazum radi operativnog plaćanja. Tokom procesa kupovine karte dostupne su informacije o operateru zaduženom za online plaćanje.  

 3.  Online uplate može da izvršava Platilac.  

 4.  Potvrda o zaključivanju ugovora o prevozu znači da se Platiocu obezbedi mogućnost da može odštampati personalizovanu elektronsku kartu u A4 papirnom formatu u uspravnom položaju ili da Platilac dobije na označenom broju kartu u vidu SMS poruke. Platilac je odgovoran za čitkost odštampane karte ili za čuvanje karte u vidu SMS poruke na svom mobilnom telefonu.

 5.  Elektronska karta koju Platilac odštampa ili koja je poslata u vidu SMS poruke je neprenosiva i mora da sadrži sledeće informacije:  

   
 1.  Ime i prezime, kao i broj identifikacione isprave Putnika, na zahtev Prevoznika,

 2.  Naziv Prevoznika,

 3.  Cenu prevoza,

 4.  Verifikacioni kod karte,

 5.  Podatke naznačene u članu 3, stav 2.  

   
 1.  Podaci navedeni u stavu 5 podložni su proveri i moraju biti u skladu sa podacima koje ima kontrolor.  

 Član 4.1

 Selekcija i kupovina karte putem Money Box naloga TEROPLANA

   
 1.  Jedan od raspoloživih načina online plaćanja koje nudi Teroplan u nekim zemljama jeste putem TEROPLANOVOG naloga Money Box 

 2.  Nakon što uplati određenu sumu novca na bankovni račun Teroplana, u svrhu njegovog korišćenja radi predstojeće kupovine Karata, Platilac dobija pristup TEROPLANOVOM nalogu Money Box.  

 3.  TEROPLANOV nalog Money Box omogućava kupovinu Karata korišćenjem novčanih sredstava (fonda) koje je Platilac prethodno uneo na Teroplanov bankovni račun.  

 4.  TEROPLANOV nalog Money Box sadrži digitalni zapis koji odgovara visini novčanih sredstava (fonda) unetim od strane Platioca i raspoloživih fondova.  

 5.  Platilac može da kupi Kartu tako što će potvrditi selekciju odgovarajuće opcije u dijalogu prozora (dialogue box) u okviru TEROPLANOVOG naloga Money Box pod uslovom da Platilac ima raspoloživi fond.

 6.  Ugovor o prevozu se zaključuje u trenutku selektovanja opcije I kojom se potvrđuje kupovina u dijalogu prozora (dialogue box) u okviru TEROPLANOVOG naloga Money Box.  

 7.  Shodno tome primenjuju se odredbe iz člana 4, stav 4-6 ovih Opštih uslova prodaje putem sistema TEROPLAN KARTE.  

 8.  Platilac može da u bilo kom trenutku zahteva povlačenje raspoloživih fondova. Povučeni raspoloživi fondovi će biti preneti na označeni bankovni račun Platioca u roku od 14 (slovima: četrnaest) dana od prijema zahteva za njihovo povlačenje.  

 

 Član 4.2.

 Selekcija i kupovina karte putem IPG-a

 

 

   
 1.  Jedan od raspoloživih načina online plaćanja koje nudi Teroplan jeste putem IPG-a (Internet payment gateway).  

 2.  Ovaj metod plaćanja omogućava korisnicima da uplatu realizuju pomoću platnih kartica: Visa, Maestro, Master Card i AmericanExpress.

 3.  Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 4.  U slučaju vraćanja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, [na prodajnom mestu www.teroplan.rs] povraćaj će se vršiti isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka Intesa na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

  All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount yourcredit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price inEuro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian NationalBank. When charging your credit card, the same amount is converted into your localcurrency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of thisconversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in ourwebsite

  Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti krozkonverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutkutransakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatnerazlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

 

Član 5.

Izmene unetih podataka

   
 1.  Izmene podataka unetih od strane Platioca prilikom kupovine elektronske karte, mogu izvršiti samo zaposlena lica u Teroplanu koja su zadužena za obradu i unošenje izmena podataka u vezi sa navedenim Ugovorom o prevozu.  

 2.  Mogu se izmeniti samo oni podaci koji su greškom uneti, odnosno greške koje se odnose na imena Putnika, zatim greške koje se odnose na identifikacione brojeve Putnika, itd.  

 3.  Putnik izražava želju da unese izmene, popunjavanjem odgovarajuće prijave tako što se uloguje na svoj nalog u sistemu TEROPLAN KARTE.

 4.  Izmena karte u pogledu datuma polaska, destinacije ili klase prevoznih sredstava (,,Ponovna rezervacija’’) biće izvršena u skladu sa sledećim odredbama.  

 5.  Moguće je izvršiti ponovnu rezervaciju Karte sve dok se ne zatvori lista za rezervaciju (putovanja za koje je Karta kupljena i putovanja u okviru ponovo rezervisane Karte).  

 6.  Moguće je izvršiti ponovnu rezervaciju Karte sve dok se ne zatvori lista za rezervaciju (putovanja za koje je Karta kupljena i putovanja u okviru ponovo rezervisane Karte), ukoliko ima raspoloživih mesta za odabrani datum po istom cenovniku.  

 7.  Ukoliko se ponovna rezervacija vrši po drugačijem cenovniku, Platilac ima pravo na naknadu shodno zakonu i ovim opštim uslovima. Moguće je izvršiti ovu ponovnu rezervaciju ukoliko ima raspoloživih mesta za odabrani datum po datom cenovniku.

 

 Član 6.

 Odustanak od ugovora o prevozu

 

 

   
 1.  Pravila za odustanak od ugovora o prevozu koji je zaključen korišćenjem sistema TEROPLAN KARTE određena su od strane prevoznika, dok Platilac može da odustane od ugovora o prevozu dok se ne zatvori lista za rezervaciju za dato putovanje. Vreme zatvaranja liste za rezervaciju određuje prevoznik za svako pojedinačno putovanje. Informacija o vremenu zatvranja liste za rezervaciju, do kada je moguće odustati od ugovora o prevozu putnika nalazi se na prvom koraku prilikom kupovine karte „Izbor karte” u okviru ikonice o informacijama označena sa slovom „i”.  

 2.  Odustanak Platioca od ugovora o prevozu pre zatvaranja liste za rezervaciju za dato putovanje vrši se prema sledećim pravilima: 

   
 1.  Platilac izražava želju da odustane od ugovora tako što se uloguje na svoj nalog u sistemu TEROPLAN KARTE i popuni odgovarajući obrazac. Pre svakog odustanka od ugovora Platiocu će biti predstavljeni uslovi pod kojim Platilac može da odustane od ugovora.

 2.  Povraćaj novčanog iznosa označenog od strane prevoznika izvršiće odeljenje Teroplana zaduženo za refundaciju,

 3.  Platiocu će biti refundiran ovaj novčani iznos u roku od 14 radnih dana od datuma podnošenja zahteva za odustanak od ugovora shodno stavu 2.

 4.  Povraćaj novca biće izvršen na bankovni račun sa kojeg je izvršena uplata, a u slučaju promene računa, biće izvršen na broj novog bankovnog računa označenog od strane Platioca.

 5.  U slučajevima koji nisu opisani u članu 6, ukoliko Platilac ima pravo na naknadu shodno važećim propisima, Platilac može da zahteva ovu naknadu. Povraćaj novca opisan u ovom odeljku izvršava odeljenje Teroplana zaduženo za refundaciju.

 6.  U slučaju odustanka Platioca od Ugovora o prevozu, Teroplan, odnosno Prevoznik ima pravo da zadrži odgovarajući procenat od iznosa prevoznine, ali ne više od 10% ( ovaj novčani iznos svakog puta određuje Prevoznik). Odbijeni iznos je dostupan u Opštim uslovima prodaje u delu o kupovini i vraćanju karata u obrascu za kupovinu karte. Ako prevoz ne otpočne u vreme koje je određeno redom vožnje ili ugovorom, ili ako Platilac odustati od ugovora o prevozu iz razloga koji se mogu pripisati krivici Prevoznika ili Teroplan-a, može zahtevati da mu se vrati prevoznina u punom iznosu.

 7.  U slučaju odustanka Platioca od Ugovora o prevozu, neće biti moguće izvršiti povraćaj novca na ime transakcionih troškova navedenih u članu 11.

 

 Član 7.

 Izdavanje faktura

   
 1.  Elektronska karta nije faktura sa PDV-om.  

 2.  Teroplan izdaje fakturu sa PDV-om automatski prilikom kupovine elektronske karte od strane Platioca, ukoliko Platilac zahteva izdavanje navedene fakture sa PDV-om.

 3.  Podaci koji su neophodni radi izdavanja faktura sa PDV-om automatski se preuzimaju iz obrasca koji Platilac popunjava u trenutku registrovanja u sistem TEROPLAN KARTE;

 4.  Fakture se šalju putem emaila na email adresu koju Platilac unosi prilikom kupovine karte.

 Poglavlje 3 Prava i obaveze Ugovornih strana

 Član 8.

 Prava i obaveze Platioca

   
 1.  Platilac ima pravo da:  

   
 1.  Pristupi sopstvenim ličnim podacima i da ih ažurira;

 2.  Podnese predloge posredstvom adekvatnih obrazaca koji su dostupni nakon što se uloguje na sistem TEROPLAN KARTE.  

 3.  Pristupi Ugovoru o prevozu zaključenom putem sistema TEROPLAN KARTI;

   
 1.  Platilac je obavezan da:  

 1.  Unese tačne, potpune i ažurne podatke prilikom registrovanja u sistem TEROPLAN KARTE. U slučaju da ne obavesti Teroplan o promeni email adrese ili u slučaju da dostavi netačnu email adresu kao i u slučaju da elektronska faktura ili Karta ne može biti isporučena iz drugih razloga, Teroplan nije odgovoran za neisporučenu elektronsku fakturu ili Kartu. U tom slučaju Platilac može da primi elektronsku fakturu ili Kartu nakon što o tome dostavi pisani izveštaj i pošalje tačnu email adresu.

 2.  Prihvati Opšte uslove prodaje putem sistema TEROPLAN KARTE, i u slučaju kupovine karte za Putnika koji nije Platilac;  

 1.  Naznači - u trenutku kada vrši rezervaciju karte i sedišta: ime i prezime kao i broj identifikacione isprave Putnika, ukoliko to Prevoznik zahteva,

 2.  Upozna Putnika (ne-platioca) sa odredbama u okviru Opštih uslova prodaje putem sistema TEROPLAN KARTE;  

   
 1.  Koristi sistem TEROPLAN KARTE u skladu sa zakonom kao i odredbama ovih Opštih uslova prodaje putem sistema TEROPLAN KARTI;  

 2.  Odštampa čitko elektronsku kartu u A4 formatu – u uspravnom položaju – i da je sačuva za kontrolu ili da za kontrolu sačuva kartu koja je isporučena u vidu SMS poruke;  

 3.  Ne prenosi prava koja proističu uz ovog ugovora na treća lica, izuzev prava da se reši karte Putnika, čiji su podaci odštampani na toj karti;

   
 1.  Putnik je dužan da licima koja vrše kontrolu putnih isprava pokaže:

   
 1.  Važeću elektronsku kartu, čitko odštampanu ili sačuvanu u vidu SMS poruke, koja ispunjava uslove naznačene u Članu 4, stav 4;  

 2.  Identifikacionu ispravu čiji je broj upisan na elektronskoj karti, ukoliko to Prevoznik zahteva;  

 3.  Važeći document kojim se potvrđuje pravo na dobijanje popusta – ukoliko koristi kartu sa popustom.  

   
 1.  U slučaju neispunjavanja zahteva iz stava 3, prema takvom Putniku se mora ophoditi kao prema putniku bez važeće vozne karte.  

 2.  Prihvatanjem Opštih uslova prodaje putem sistema TEROPLAN KARTI, Platilac izjavljuje da:  

   
 1.  Svi podaci koje unosi prilikom korišćenja sistema TEROPLAN KARTI – uključujući ime i broj lične karte Putnika – su istiniti i tačni prema njegovom najboljem znanju i uverenju;  

 2.  Putnik za koga je kupljena elektronska karta upoznat je sa odredbama Opštih uslova prodaje putem sistema TEROPLAN KARTE;  

 3.  Ima poslovnu sposobnost za sklapanje tog ugovora, u skladu sa relevantnim pravnim propisima.  

 Član 9.

 Korisnički centar za žalbe i reklamacije i korisnička linija (infoline) kojima koordinira Teroplan.

   
 1.  Teroplan koordinira korisničkim centrom za žalbe i reklamacije povodom svih pitanja u vezi sa sistemom TEROPLAN KARTE.  

 2.  Kako bi podneo žalbu, Platilac mora da je pošalje putem emaila na email adresu označenoj na vebsajtu na kome je obavljena kupovina, na karti ili prilikom korespondencije putem emaila (karte@teroplan.rs).  

 3.  Korisnički centar za žalbe i reklamacije obrađuje dostavljene žalbe u roku od 8 kalendarskih dana od datuma podnošenja žalbe/reklamacije od strane Platioca.  

 4.  Korisnički centar za žalbe i reklamacije odgovara na žalbu Platioca putem emaila koji se šalje na adresu sa koje je Platilac podneo žalbu.  

 5.  Teroplan rukovodi i telefonskom linijom za informacije (infoline) za Platioce i potencijalne Platioce, koja je povezana sa sistemom TEROPLAN KARTE. Sve informacije u vezi sa brojem telefona i radnim vremenom dostupne su na vebsajtu na kome je obavljena kupovina, na karti ili se mogu dobiti putem email korespondencije.  

 6.  U slučaju postojanja posebnih odredbi u vezi sa zamenom i vraćanjem Karata u Opštim uslovima ugovora o prevozu ili Opštom uslovima poslovanja Prevoznika – primeniće se ovi akti (Teroplan nije odgovoran za sadržaj Opštih uslova ugovora o prevozu zaključenog od strane Prevoznika).

 Član 10.

 Ugovorna prava i obaveze Teroplana i Prevoznika

   
 1.  Teroplan ima pravo da onemogući Platiocu slanje Elektronske karte, ili ukoliko je ona već poslata da u komunikaciju sa Prevoznikom onemogući njenu upotrebu u slučaju da Platilac ili Putnik prekrši neki od navedenih opštih uslova prodaje putem sistema TEROPLAN KARTE.

 2.  U okviru ugovora o prevozu zaključenim putem sistema TEROPLAN KARTE, Teroplan je obavezan da:

   
 1.  Pokrije sve troškove transakcija nastalih prilikom vršenja online plaćanja, t.j.:

   
 1.  Prihvati nalog za plaćanje elektronske karte,  

 2.  Izvrši povraćaj novca za nekorišćenu elektronsku kartu što je propisano pravilima iznetim u članu 6 kao i da zahteva povlačenje raspoloživih fondova shodno članu 4.1, stava 7;  

   
 1.  Pošalje Platiocu – putem emaila – fakturu (na njegov zahtev) kojom potvrđuje kupovinu elektronske karte kao i ispravljenu fakturu, naročito u slučaju povraćaja novca za nekorišćenu elektronsku kartu, za koju je faktura izdata ili u slučaju izmena podataka u faturi:

 2.  Obradi sve predloge koje dostavi Platilac.

 1.  U okviru Ugovora o prevozu zaključenom putem sistema TEROPLAN KARTE, Prevoznik je obavezan da izvrši usluge prevoza u skladu sa zaključenim UgovoromPrevoznik nije obavezan da primi na prevoz lice za koje se može opravdano pretpostaviti da će onemogućiti prevoznika u izvršenju njegovih obaveza prema drugim putnicima (lica pod dejstvom alkohola, nasilnici i sl.). Prevoznik može, bez obaveze vraćanja prevoznine, isključiti iz prevoza putnika koji svojim ponašanjem uznemirava druge putnike, ili koji se ne pridržava propisa o javnom redu u vozilu za vreme putovanja.
 2.  
 3.  Teroplan ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza ili neadekvatnog pružanja usluga od strane Prevoznika.

 4.  Teroplan obrađuje lične podatke Korisnika uključujući podatke Platilaca, Putnika koristeći sistem TEROPLAN KARTE u skladu sa relevantnim pravnim propisima u cilju:

   
 1.  online prodaje karata;

 2.  adekvatnog sprovođenja Ugovora o prevozu, uključujući i mogućnost provere karata, pružanje postprodajnih usluga i;  

 3.  obezbeđivanja efikasnog rešavanja žalbi.

 4.  Teroplan može da dostavi lične podatke Korisnika, Platilaca ili Putnika trećim licima, naročito Prevozniku u svrhe koje su naznačene u stavu 5 u ovom odeljku.

 Član 11.

 Transakcioni troškovi

   
 1.  Teroplan ima pravo da na novčani iznos naružbe (cene karte) doda troškove transakcije.  

 2.  Agenti ili stacionirana prodajna mesta, uključena u stacionarnu prodaju karata, na osnovu Sporazuma o poslovno-tehiničkoj sarasdnji sa Teroplanom, koji se pojavljaju na, teroplan.rs ili drugim domenima koji su u vlasništvu Teroplana kao Prodajna mesta, imaju pravo da na novčani iznos naružbe dodaju troškove transakcije. Ovaj iznos na ime transakcionih troškova smatra se prihodom agencije ili nekog drugog stacionarnog prodajnog mesta.

 3.  U slučaju otkazivanja karte u skladu sa principima opisanim u članu 6 troškovi ove transakcije se ne mogu refundirati.  

   

   

 Član 12.

 Završne odredbe

 

 Na sva pitanja koja nisu uređena ovim opštim uslovima prodaje TEROPLAN KARATA, primenjuju se odredbe Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju i ostalih relevantnih propisa Republike Srbije.

 

      

 

Zauważyłeś błąd na stronie?Zgłoś to

Copyright 2006-2022 by Teroplan S.A.

Korzystamy z cookies

W serwisie używamy plików cookies i podobnych technologii. Cele ich tworzenia możesz poznać w Regulaminie Cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis w Twoim urządzeniu lub wykorzystanie.

Informacje dotyczące konfiguracji plików cookies

Poniżej znajdziesz więcej informacji jak skonfigurować obsługę plików cookies w popularnych przeglądarkach internetowych.

Chrome
Ustawienia dla przeglądarki
Chrome
Firefox
Ustawienia dla przeglądarki
Firefox
Edge
Ustawienia dla przeglądarki
Edge
Safari
Ustawienia dla przeglądarki
Safari
Wyszukiwanie połączeń
wyszukiwarka rozkładów jazdy